Facebook'ta takip et.Twitter'da takip et. Abone Ol!
İKTİDARIN SÖZDE DESTEĞİ ZAMMA DÖNÜŞTÜ
Siyaset
2021-05-20 22:23

İKTİDARIN SÖZDE DESTEĞİ ZAMMA DÖNÜŞTÜ


 

CHP Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ahmet Akın, yap­tı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma­da akar­ya­kıt­ta yüzde 54 ile yüzde 186 ara­sın­da de­ği­şen ÖTV zam­mı­nı de­ğer­len­dir­di.CHP Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ahmet Akın; ik­ti­da­rın eşel mobil sis­te­mi­nin fa­tu­ra­sı­nı va­tan­da­şa kes­ti­ği­ni işa­ret ede­rek, “Eşel mobil sis­te­mi iflas etti, fa­tu­ra ÖTV zammı ola­rak va­tan­da­şa ke­sil­di. İkti­da­rın yan­lış po­li­ti­ka­la­rıy­la ener­ji­de yeni zam­lar da ka­çı­nıl­maz. Es­na­fa ve­ri­len sözde des­tek de akar­ya­kıt zam­mıy­la bir­lik­te geri alın­dı” de­ğer­len­dir­me­sin­de bu­lun­du.EŞEL MOBİL SİSTEMİ İFLAS ETTİ
Akar­ya­kı­ta ya­pı­lan bugün iti­ba­rıy­la ge­çer­li ola­cak rekor oran­da­ki ÖTV zammı; ik­ti­da­rın ta­ma­men po­pü­list bir şe­kil­de uy­gu­la­dı­ğı “eşel mobil sis­te­mi­nin” iflas et­ti­ği­nin gös­ter­ge­si­dir. 33 ay önce po­pü­list bir şe­kil­de baş­la­yan söz ko­nu­su uy­gu­la­ma bugün akar­ya­kıt­ta va­tan­da­şı­mı­za fahiş zam ola­rak döndü. İkti­dar fa­tu­ra­yı ken­di­si­ne değil, yine va­tan­da­şı­mı­za kesti.


SÖZDE DES­TEK ZAM OLDU
Yan­lış eko­no­mi po­li­ti­ka­la­rıy­la 2018 yı­lın­da or­ta­ya çıkan döviz kri­zi­nin ar­dın­dan kur kay­nak­lı ar­tış­la­rı pompa fi­ya­tı­na yan­sıt­ma­yıp ÖTV üze­rin­den kar­şı­la­yan ik­ti­dar böy­le­ce va­tan­da­şa sözde des­tek ver­di­ği­ni sa­vu­nu­yor­du. Ancak bugün sözde des­tek, va­tan­da­şa rekor zamma dö­nüş­tü. Bu süreç içe­ri­sin­de ik­ti­dar akar­ya­kıt­ta kur kay­nak­lı gizli zam­la­rı; ÖTV üze­rin­den - başka bir de­yiş­le va­tan­da­şın başka bir ce­bin­den al­ma­ya devam etti.


FA­TU­RA VA­TAN­DA­ŞIN SIR­TI­NA
Tek adam re­ji­mi­ne ge­çil­me­siy­le bir­lik­te 4,5 TL se­vi­ye­sin­de olan dolar kuru; yan­lış eko­no­mi po­li­ti­ka­la­rı ne­de­niy­le 3 yıl için­de 8,5 TL se­vi­ye­si­ne yük­sel­di. Bu durum başta LPG olmak üzere bütün akar­ya­kıt tür­le­rin­de eşel mobil sis­te­mi sür­dü­rü­le­mez nok­ta­ya ge­tir­di.


ENERJİDE YENİ ZAM­LAR YOLDA
Akar­ya­kıt­ta ya­pı­lan rekor ÖTV zammı ula­şım ma­li­yet­le­ri­ni ar­tı­ra­cak bu da pek çok sek­tör­de yeni zam­la­rı be­ra­be­rin­de ge­ti­recek. Va­tan­da­şı her ay oto­ma­tik­le­şen zam­lar­la bu­na­lır­ken, önü­müz­de­ki ay­lar­da elekt­rik­te de yeni zam­la­rın ge­le­ce­ği ön­gö­rü­lü­yor. İkti­dar yan­daş şir­ket­le­re her türlü im­ka­nı ta­nır­ken, va­tan­da­şı ise zam­lar­la ezi­yor.


ES­NA­FA SÖZDE DES­TEK GERİ ALIN­DI
15 aydır süren sal­gın dö­ne­min­de 1 mil­yon 200 bin es­na­fı­mı­za ve­ri­len gös­ter­me­lik bütün des­tek­le­rin top­la­mı; yan­daş şir­ket­le­rin bir ka­lem­de si­li­nen kira, ceza ve ver­gi­le­ri­ne eri­şe­mi­yor. Bu durum or­ta­day­ken; es­na­fı­mı­zın temel gir­di­le­rin­den biri olan akar­ya­kı­ta ya­pı­lan zam; sözde des­te­ğin ve­ril­me­den geri alın­ma­sı an­la­mı­na gel­mek­te­dir.


Bu haber 134 kez okundu.
sanalbasin.com üyesidir

SON YORUMLAR

Bengises [email protected] | İzinsiz ve Kaynak gösterilmeden kullanılamaz

Espower Bilisim